4,3 km zesummen geint Leukemie

Jogging ouni Klassement an Zaitnahm

12 km Trail an Nordic Walking

18 km Trail mat den nationalen Meeschterschaften